อาจารย์ประจำสาขาวิชา


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก :  ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปริญญาโท :   ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปริญญาตรี :   ค.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/wijittra_sr

อีเมล์ : wijittra.sr@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปริญญาโท : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/sunthan_ch

อีเมล์ : sunthan.ch@ssru.ac.thศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

ปริญญาเอก : Ph.D. (Southeast Asian Sociology) University of Hull, England. 

ปริญญาโท : M.A. (Comparative Politics) University of Manchester, England

              ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/somboon_su

อีเมล์ : somboon.su@ssru.ac.thรองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

ปริญญาโท : M.A. (Political Science) University of Rhode Island. U.S.A.

ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/sirot_bh

อีเมล์ : sirot.bh@ssru.ac.thพันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก

ปริญญาเอก :  ปร.ด. (ปรัชญาการเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปริญญาโท :   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/suriya_pr

อีเมล์ : suriya.pr@ssru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปริญญาโท :  ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปริญญาตรี : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

               ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

               น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/wallop_pi/

อีเมล์ : wallop.pi@ssru.ac.th
อาจารย์ ดร.จักรวาล สุขไมตรี


ปริญญาเอก : พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ปริญญาโท :  ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/jagraval_su/

อีเมล์ : jagraval.su@ssru.ac.th