ติดต่อเราหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ติดต่อ. 02-160-1557, 096-882-5265

E-Mail: mps.official@ssru.ac.th

facebook: https://www.facebook.com/dpsmps.ssru/

Line ID: pps.ssru


แผนที่การเดินทาง

กดที่รูปเพื่อขยาย


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

กดที่รูปเพื่อขยาย